Familiehusets tilbud

Familiehuset har forskellige tilbud til familier, hvor et eller flere børn ikke trives og hvor familiens samlede situation giver anledning til bekymring.

Problemerne kan være mangeartede og forskellige. Man kan i familie fx opleve at barnet kan være trist, uroligt, ensomt, ukoncentreret eller måske, at barnet ikke hører efter eller ikke vil i skole/daginstitution. Vanskelighederne skal have en vis tyngde.

Forløbet tilpasses og planlægges i tæt samarbejde med familien.

Familiebehandling

Familiebehandling tager udgangspunkt i familiens behov.

Hele familien inddrage som regel i arbejdet gennem samtaler eller andre aktiviteter. Selvom det måske kun er et af børnene, der har det svært, påvirker det alle medlemmer af familien.

I processen tilstræbes en løsning fokuseret tilgang med udgangspunkt i jeres ressourcer. Det vil sige, der skal ske en forandring hen imod målet, og vi vægter det, der fungerer, og det I er gode til.

Der kigges på jeres indbyrdes relationer og kommunikation i familien, eller med andre ord, hvordan I har det med hinanden og, hvordan I taler sammen.

Hvilke problemer kan man få hjælp til?
Det kan være, at et af jeres barn mistrives og føler sig ensomt; der kan være et ønske om, at arbejde med selvtilliden hos én af jer, eller jeres forældre autoritet - hører børnene efter? Måske er jeres barn teenager og svær at forstå.

Det kan også være du/I har et spædbarn og har brug for hjælp til at blive mere sikker på barnets signaler, er han/hun træt, sultent, ensom eller..? Det er også muligt at få støtte allerede i graviditeten.

Ethvert forløb vil således være individuelt og tilpasset den enkelte familie. 

Hvordan kommer familien i Familiebehandling?
For at blive visiteret skal du eller sagsbehandler rette henvendelse til Familierådgivningen i Helsingør Kommune.

Kontakt Familierådgivningen

Flerfamiliearbejde

Flerfamiliearbejdet er et tilbud om støtte til dig, der er gravid eller har et spædbarn og/eller børn op til seks år, hvis du har bekymringer og udfordringer med forældrerollen.

Hvornår mødes gruppen?
Flerfamiliegruppen mødes hver mandag og onsdag kl. 9.00 til 12.30.
Vi kan være op til seks børn og deres forældre samt to-tre familiekonsulenter.

Aktiviteter i Flerfamiliegruppen
Vi spiser fælles morgenmad og frokost, hvilket skaber en hyggelig ramme om vores arbejde.

Din familie – forældre og barn – arbejder med aktiviteter ud fra de mål, du/I selv har sat.

Nogle gange er aktiviteterne fælles for alle familier. Aktiviteterne optages på video, som vi alle senere ser sammen, og vi kommenterer på de felter, forældrene selv ønsker.

Til slut aftaler vi, hvilke opgaver du og din familie skal afprøve hjemme til næste gang vi mødes, hvor vi følger op på, hvordan det er gået.

Hvordan kommer familien i Flerfamiliearbejde?
For at blive visiteret skal du eller sagsbehandler rette henvendelse til Familierådgivningen i Helsingør Kommune.

KONTAKT FAMILIERÅDGIVNINGEN

Praktisk pædagogisk indsats

Hvem kan få hjælp?
Har du svært ved at holde sammen på dit hjem, dine børn og dig selv med nogle daglige rutiner og kommer hjemmet ofte til at rode, så du ikke ved, hvor du skal ende og begynde? Så kan det måske være muligt for dig at få bevilliget en intensiv indsats med mange timer i hjemmet for at ændre gamle mønstre og indøve nye måder.

Fokusområde og indsats
Fokus er din forældrerolle og de praktiske rammer i hjemmet.

Der ansættes en eller to personer med de nødvendige praktiske/pædagogiske kompetencer i forhold til opgaven. Der vil være endvidere være tilknyttet en familiekonsulent som koordinator.

Hvordan fås tilbuddet praktisk pædagogisk indsats?
For at blive visiteret skal du eller sagsbehandler rette henvendelse til Familierådgivningen i Helsingør Kommune.

KONTAKT FAMILIERÅDGIVNINGEN

Morgenfruerne

Morgenfruerne består af to erfarne medarbejdere, der hjælper jer som familie, hvis børnene har bekymrende fravær i daginstitutioner og skoler.

Hvad kan familien få hjælp til?
Morgenfruerne arbejder på at etablere en bedre kontakt mellem jer og børnenes daginstitution eller skole med det formål, at børnene bliver stabile i deres fremmøde.

Det kan være, at barnet ofte helt udebliver fra daginstitutionen eller skolen, ofte kommer for sent eller forlader stedet i utide.

Morgenfruerne kan hjælpe med:

  • At etablere et bedre samarbejde mellem jer og daginstitutionen eller skolen
  • At følge børnene til daginstitutionen eller skolen eller måske bare ringe til jer om morgenen

Hvordan får familien hjælp af Morgenfruerne?
For at blive visiteret skal du eller sagsbehandler rette henvendelse til Familierådgivningen i Helsingør Kommune.

KONTAKT FAMILIERÅDGIVNINGEN

Rådgivning til kvinder på krisecenter

Hvert år søger et antal kvinder om et midlertidigt ophold på kvindekrisecenter, i Helsingør Røntoften, når der er plads.

Ofte er det for at komme i sikkerhed for en voldelig, nuværende eller tidligere ægtefælle, samlever eller kæreste. Opholdet på krisecentret kan være af kortere eller længere varighed. Situationen er ofte kaotisk, og kvinderne har dermed behov for rådgivning og hjælp til at skabe en ny tilværelse.

Hvem kan få hjælp og hvor længe?
Har du bopæl i Helsingør Kommune og befinder dig på krisecenter, tilbydes støtte- og rådgivning i op til et halvt år. Forløbet skal bidrage til at give dig den bedst mulige start på din nye tilværelse. I særlige tilfælde kan forløbet forlænges med yderligere seks måneder.

Tilbuddet er omfattet af "Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service"

Hvordan får jeg støtte- og rådgivning?
Kontakt Dorthe Hørlyck på telefon 25 51 23 10 for mere information.

 

Rådgivning til forældre med handicappede børn

Har du/I et barn under 18 år, der for nyligt har fået konstateret et varigt funktionsnedsættende psykisk eller fysisk handicap kan i modtage rådgivning.

Samtalerne tilbydes ved konstatering af handicappet, og senest tre måneder efter, at du/I har henvendt jer til Familiehuset.

Hvad består rådgivningen i?

  • Helhedsorienteret vejledning om, hvor og hvordan du/I kan få hjælp og støtte på tværs af sektorerne.
  • Information om jeres rettigheder.
  • Muligheden for at skabe kontakt til andre familier, der befinder sig i en lignende situation, med henblik på at etablere et netværk i kommunen.

Hvordan får vi rådgivning fra Familiehuset?
Familien skal ikke visiteres, og kan enten selv rette henvendelse til Familiehuset eller henvises af Familierådgivningen, sygehus, egen læge, sundhedsplejen m.fl. Alle familier i målgruppen kan få op til fem samtaler.

Kontakt Familiehuset

Anonym rådgivning for familier

Anonym rådgivning kan kontaktes telefonisk.

Åben anonym rådgivning er for børnefamilier, der har brug for at tale med en fagperson, om problemer med at få hverdagen som familie til at fungere. Det kan være i forbindelse med fx opdragelse, skilsmisse, sygdom og arbejdsløshed.

Du skal bo i Helsingør Kommune for at kunne få hjælp.

Du kan få rådgivning af medarbejdere med erfaring inden for børne- og familieområdet. Alle medarbejdere er ansat i Helsingør Kommune og har tavshedspligt.

Anonym rådgivning kan kontaktes fredag fra 9.00-11.00 på følgende tlf. nr.

Distrikt Espergærde / Nordkysten tlf. 25 31 33 93.
Distrikt Helsingør tlf. 25 31 33 91.
Distrikt Snekkersten tlf. 25 31 33 92.
Handicapteam tlf. 25 31 33 94.

Visitation til Familiehuset

For at komme i betragtning og høre mere om tilbuddene, kan I rette henvendelse til Familierådgivningen i Helsingør Kommune på
telefon 49 28 28 28.

Her kan I få tid til en samtale med en rådgiver. Rådgiveren er den, der vurderer familiens behov, og kan henvise til Familiehuset.

Kontakt Familierådgivningen