Om Familiehuset

Familiehuset er et dagbehandlingstilbud, hvor der ydes støtte- og behandlingsindsats til børnefamilier bosiddende i Helsingør Kommune.

Der visiteres udelukkende gennem Helsingør Kommunes Familierådgivning.

Kontakt FAMILIERÅDGIVNINGEN

Opstart

Ved det indledende møde aftaler familierådgiveren, familien og familiekonsulenten sammen målet for samarbejdet med familiehuset.

Dette tager udgangspunkt i handleplanen, som er udarbejdet af rådgiver på baggrund af samtaler med familien.

Samtalerne er en del af det, der hedder en §50 undersøgelse og er et lovkrav, når rådgiver skal vurdere, om et barn/ung har behov for særlig støtte i henhold til serviceloven.

Se Serviceloven §50


Familien og familiekonsulenten aftaler herefter det første møde. Dette kan foregå i Familiehuset eller i familiens hjem.

Forløbet tilrettelægges ud fra den enkelte families behov. Familien og familiekonsulenten aftaler en arbejdsform.

I Familiehuset ønsker vi så vidt muligt, at inddrage hele familien.

Forløb

Familiearbejdet kan finde sted i Familiehusets lokaler på Sdr. Strandvej 28 eller hjemme hos familien. Der kan også være tale om aktiviteter andre steder udenfor disse rammer som fx en udflugt med familien. Endelig kan familiekonsulenten deltage i møder, hvis forældrene ønsker det.

Samtalerne kan foregå i Familiehuset eller i familiens hjem og kan variere i længde og hyppighed, fra tre gange om ugen til én gang om måneden.

Forløbet tilrettelægges individuelt for hver enkelt familie i et samarbejde mellem familiekonsulenten og familien. Familien og familiekonsulenten aftaler en arbejdsform, hvor vi søger så vidt muligt at inddrage hele familien.

Som et led i det samlede forløb kan vi endvidere tilbyde:

  • Individuel samtaleterapi
  • Relations fokuseret parterapi
  • Videointeraktions analyse.

Efter tre måneder er der opfølgning med rådgiver, hvor familie og familiekonsulent har skrevet en udviklingsplan (hvor langt er vi nået i forhold til målene) og det besluttes, om indsatsen skal fortsætte. Herefter følges der op hvert halve år.

Længden af forløbet varierer fra tre måneder til to år. Enkelte forløb kan være længerevarende.

Ophør

Den bedste grund til ophør er, at målet er nået og sådan er det heldigvis oftest.

Det kan også ske, at du eller vi eller rådgiver ønsker at afslutte samarbejdet. Måske fordi det ikke er muligt at komme videre ad denne vej eller fordi, der skal ske noget andet.

Forløbet afsluttes under alle omstændigheder med et møde mellem forældrene, familierådgiveren og familiekonsulenten. Sidstnævnte sørger herudover for at tage afsked med den samlede familie også børnene.

Familiehusets værdigrundlag

Familiehuset tager udgangspunkt i den samlede familie, da vi mener, at mennesker påvirkes af hinanden og den situation, de befinder sig i. Vi mener også, at det er i samværet med andre, der er mulighed for udvikling.

Vi tror på, at familier ved, hvad der er bedst for dem, og at deres ønsker og tanker om det at være forældre, det at være børn og det at være en familie, er vigtige som udgangspunkt for udvikling.

Vi mener endvidere, at det er vigtigt, at indsatsen er meningsfuld for familien, som en forudsætning for forandring.

Vi tror på, at åbenhed, oprigtighed og tydelighed er nødvendigt for en god samarbejdsrelation.

Fordeling af opgaver

Når Familierådgivningen henviser en familie til Familiehuset, beslutter vi, hvem af Familiekonsulenterne, der skal arbejde med familien. Dette foregår på fordelingsmøder torsdag i ulige uger.

Somme tider bliver familien tilknyttet to familiekonsulenter. Det kan ske af forskellige grunde så som:

  • Der er mange medlemmer i familien.
  • Forældrene er skilt, og forældresamarbejdet er vanskeligt.
  • Det viser sig hensigtsmæssigt, at barnet har en anden at kommunikere med end forældrene.

Medarbejdere

Vi er 16 medarbejdere i Familiehuset, en leder og 15 familiekonsulenter.

Vi er uddannet som socialrådgivere, pædagoger eller psykologer. Alle medarbejdere har flere års erfaring og forskellige efteruddannelser inden for behandlingsarbejde med familier og børn.

De fysiske rammer

Familiehuset har til huse på Sdr. Strandvej 28, 3000 Helsingør.

Familiehuset er placeret i stueetagen og er indrettet med kontorer, mødelokale, samtalerum, køkken og toilet.


Højreblok CS Familiehuset