Honorering af aflastnings- og plejefamilieopgaver

Helsingør Kommune følger tæt udviklingen og Social- og Boligstyrelsens anbefalinger på Familieplejeområdet. Ydelserne fastlægges i dag efter KL’s vejledning.

Som aflastnings- eller plejefamilie honoreres man i vederlag. Hvert år udsender KL (Kommunernes Landsforening) en vejledende taksttabel. Takster og satser bliver reguleret med en procentsats som svarer til stigningen i det kommunale løn – og prisskøn.

Plejevederlaget er ikke pensionsgivende, så det anbefales, at man selv opretter og indbetaler til en pensionsordning.

Fastsættelsen af vederlag foretages på baggrund af en konkret vurdering af plejeforholdets karakter, herunder plejebarnets samlede situation/udfordringer, og graden af påvirkning af familielivet i plejefamilien og efter forhandling med plejefamilien.

Ud over vederlag får aflastnings- og plejefamilien et skattefrit beløb (omkostningsbeløb) til dækning af plejefamiliens omkostninger fx kost, logi, beklædning og lommepenge.

Vi ved af erfaring, at fastsættelse af vederlag kan give nogle udfordringer i samarbejdet, som primært bunder i mangel på gennemsigtighed. Derfor gør vi os umage med, at forklare rammer og proces grundigt, samt forventningsafstemme med vores familier.

Ud over omkostningsbeløbet er der mulighed for at ansøge om tilskud til supplerende ydelser fx en cykel, briller, ferie mv.

I Familieplejehåndbogen Helsingør Kommune kan du læse meget mere om hvad vi i Helsingør Kommune kan tilbyde aflastningsfamilier og plejefamilier.