Familiehuset (Børn 6-12 år)

Familiehuset er et gratis familiebehandlingstilbud til børnefamilier i Helsingør Kommune. Visitation foregår via Helsingør Kommunes Familierådgivning.

Hos Familierådgivningen kan I få tid til en samtale med en rådgiver. Rådgiveren er den, der vurderer familiens behov og kan henvise til Familiehuset.

Luk alle
Åben alle

Familiehuset har forskellige tilbud til familier, hvor et eller flere børn ikke trives og hvor familiens samlede situation giver anledning til bekymring.

Problemerne kan være mangeartede og forskellige. Man kan i familie fx opleve at barnet kan være trist, uroligt, ensomt, ukoncentreret eller måske, at barnet ikke hører efter eller ikke vil i skole/daginstitution. Vanskelighederne skal have en vis tyngde.

Forløbet tilpasses og planlægges i tæt samarbejde med familien.
Familiebehandling tager udgangspunkt i familiens behov.

 

Hele familien inddrage som regel i arbejdet gennem samtaler eller andre aktiviteter. Selvom det måske kun er et af børnene, der har det svært, påvirker det alle medlemmer af familien.

I processen tilstræbes en løsning fokuseret tilgang med udgangspunkt i jeres ressourcer. Det vil sige, der skal ske en forandring hen imod målet, og vi vægter det, der fungerer, og det I er gode til.

Der kigges på jeres indbyrdes relationer og kommunikation i familien, eller med andre ord, hvordan I har det med hinanden og, hvordan I taler sammen.

Hvilke problemer kan man få hjælp til?
Det kan være, at et af jeres barn mistrives og føler sig ensomt; der kan være et ønske om, at arbejde med selvtilliden hos én af jer, eller jeres forældre autoritet - hører børnene efter? Måske er jeres barn teenager og svær at forstå.

Det kan også være du/I har et spædbarn og har brug for hjælp til at blive mere sikker på barnets signaler, er han/hun træt, sultent, ensom eller..? Det er også muligt at få støtte allerede i graviditeten.

Ethvert forløb vil således være individuelt og tilpasset den enkelte familie. 

Hvordan kommer familien i Familiebehandling?
For at blive visiteret skal du eller sagsbehandler rette henvendelse til Familierådgivningen i Helsingør Kommune.

Kontakt Familierådgivningen

Hvem kan få hjælp?
Har du svært ved at holde sammen på dit hjem, dine børn og dig selv med nogle daglige rutiner og kommer hjemmet ofte til at rode, så du ikke ved, hvor du skal ende og begynde? Så kan det måske være muligt for dig at få bevilliget en intensiv indsats med mange timer i hjemmet for at ændre gamle mønstre og indøve nye måder.

Fokusområde og indsats
Fokus er din forældrerolle og de praktiske rammer i hjemmet.

Der ansættes en eller to personer med de nødvendige praktiske/pædagogiske kompetencer i forhold til opgaven. Der vil være endvidere være tilknyttet en familiekonsulent som koordinator.

Hvordan fås tilbuddet praktisk pædagogisk indsats?
For at blive visiteret skal du eller sagsbehandler rette henvendelse til Familierådgivningen i Helsingør Kommune.


Kontakt Familierådgivningen

Har du/I et barn under 18 år, der for nyligt har fået konstateret et varigt funktionsnedsættende psykisk eller fysisk handicap kan i modtage rådgivning.

Samtalerne tilbydes ved konstatering af handicappet, og senest tre måneder efter, at du/I har henvendt jer til Familiehuset.

Hvad består rådgivningen i?

  • Helhedsorienteret vejledning om, hvor og hvordan du/I kan få hjælp og støtte på tværs af sektorerne.
  • Information om jeres rettigheder.
  • Muligheden for at skabe kontakt til andre familier, der befinder sig i en lignende situation, med henblik på at etablere et netværk i kommunen.

Hvordan får vi rådgivning fra Familiehuset?
Familien skal ikke visiteres, og kan enten selv rette henvendelse til Familiehuset eller henvises af Familierådgivningen, sygehus, egen læge, sundhedsplejen m.fl. Alle familier i målgruppen kan få op til fem samtaler.

Anonym rådgivning kan kontaktes telefonisk.

Åben anonym rådgivning er for børnefamilier, der har brug for at tale med en fagperson, om problemer med at få hverdagen som familie til at fungere.

Det kan være i forbindelse med fx opdragelse, skilsmisse, sygdom og arbejdsløshed.

Du skal bo i Helsingør Kommune for at kunne få hjælp

Anonym rådgivning kan kontaktes alle hverdage i kommunens åbningstider på følgende tlf.nr.

For generel råd- og vejledning om børn og unge: Tlf. 25 31 33 93

For rådgivning om børn og unge med en funktionsnedsættelse: Specialteamet tlf. 25 31 33 94

Familiehuset er et dagbehandlingstilbud, hvor der ydes støtte- og behandlingsindsats til børnefamilier bosiddende i Helsingør Kommune.

Der visiteres udelukkende gennem Helsingør Kommunes Familierådgivning.