Om Familieværftet

Familieværftet tilbyder støtte til børn og unge med særlige behov, samt deres familier. Støtten kan ydes i såvel dag- som døgnregi.

Indsatserne rettes mod hele familien, fordi familierne betragtes som et sammenhængende system, der indbyrdes er afhængige af hinanden og påvirker hinanden.

Familierne skal støttes således at de selv kan tage vare på deres familieliv - med trivsel og udvikling for alle familiens medlemmer. Målet er, at familierne bliver uafhængige af det offentlige støttesystem og derigennem oplever et selvværd og en stolthed.

Det skal være tydeligt for forældre, unge og børn af en vis alder, hvad der bekymrer, hvad der virker, hvilke mål der er, og hvem der gør hvad for at nå målene.

Den fælles vision for tilbuddene er, at alle børn, unge og familier i Helsingør Kommune trives og udvikler sig i de bæredygtige fællesskaber, der findes i deres nære miljø.

Indsatsen i tilbuddene er kendetegnet ved enkelthed, helhed og tillid. Indsatsen ydes i børnenes, de unges og familiernes eget nærmiljø. Tilbuddene arbejder ud fra værdierne:

  • At forældre ønsker at tage ansvar for deres børn
  • At barnets netværk er det mest betydende for barnets trivsel
  • At børn, unge og familier er aktører i eget liv

Vores mål er, at vores indsatser primært skal være forebyggende. Indsatsen skal så vidt muligt gives i børn, unge og familiers nærmiljø.

En indsats skal ikke vare i længere tid end nødvendigt. Der skal være en struktur og en styring i forhold til indsatserne som betyder hyppige opfølgninger på om indsatsen virker, om målene er nået eller antages at kunne nås.

Som udgangspunkt skal alle vores indsatser være så lidt indgribende som muligt, men tilstrækkelige til at opnå formålet.

I alle Familieværftets sager er det af største betydning at netværket omkring familierne inddrages og aktiveres. Dette gælder både det private og det professionelle netværk.

For at netværket kan anvendes som det mindst indgribende, mest ”bærende” og mest almengørende alternativ, giver det i høj grad mening at tænke netværket ind i hele processen med familierne.