Skovhuset på Margarethagården

Skovhuset er et socialpædagogisk døgntilbud til børn og unge i alderen mellem 5-18 år, som har brug for et længerevarende udviklingsforløb i døgnregi.

Visitation til Skovhuset foregår i tæt samarbejde mellem Helsingør Kommunes Familierådgivning, familien og Skovhuset.

Skovhuset er fysisk placeret på Margarethagården. 

Mere om Margarethagården

Hverdagen i Skovhuset

Hverdagen i Skovhuset tilrettelægges således, at rammerne og strukturen er med til at skabe forudsigelighed i børnene og de unges dagligdag, så de kan få overskud til egen udvikling.

Børn og unge som bor i Skovhuset bevare tilknytningen til deres vante daginstitutioner, skoler, fritidsaktiviteter og netværk i det omfang det kan lade sig gøre.

Forældre og netværk inddrages mest muligt i barnets/den unges liv og hverdag i Skovhuset.

Børn, unge og deres familier mødes med åbenhed, tydelighed og rummelighed i Skovhuset.

Aktiviteter og højtider

Indsatsen i Skovhuset

Det overordnede formål med den pædagogiske indsats i Skovhuset, tager som udgangspunkt afsæt i de tre satte mål i handleplanen, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Familierådgivning og familien.

Det daglige pædagogiske arbejde planlægges ud fra børnene og de unges individuelle behov for udvikling, omsorg og trivsel samt guidning i almindelige sociale færdigheder. 

Der arbejdes pædagogisk for at sikre, at børnene og de unge udvikler aldersvarende færdigheder og kompetencer, som gør dem parate til livet efter det fyldte 18 år.

Der er fokus på vigtigheden af, at de børn og unge som bor i Skovhuset går i skole, får lektiehjælp og støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter i nærmiljøet.

Skovhuset

Ndr. Strandvej 450
3100 Hornbæk

Telefon: 49 28 34 60
Mobil: 41 86 93 09